คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ

1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ 2. กฎและคำปฏิญาณ 3. การรู้จักดูแลตนเอง
4. การช่วยเหลือผู้อื่น 5. ระเบียบแถว 6. ทักษะในทางวิชาลูกเสือ
7. เข็มทิศ 8. การเดินทางสำรวจ 9. งานอดิเรก