คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1. ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ 2. ระเบียบแถวl 3. แผนที่ 4. การปฐมพยาบาล    
5. การอยู่ค่ายพักแรม 6. สิ่งแวดล้อม 7. การผูกเงื่อน 8. การผจญภัย
9. หน้าที่พลเมือง 10. สมรรถภาพทางกาย 11. การแสดงออกทางศิลปะ