การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด War Room อ.สามง่ามและอ.วชิรบารมี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางผกาภรณ์  พลายสังข์  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนขยายโอกาส War Room อำเภอสามง่ามและอำเภอวชิรบารมี  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะในการป้องกันช่วยเหลือนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ สนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของลูกเสือ  ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.บึงเฒ่าวิทยา : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด War Room โพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฐ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาส  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะในการป้องกันช่วยเหลือนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด
ด้วยกระบวนการลูกเสือ สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของลูกเสือ  ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / อธิปัตย์  อยู่สุข : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************


การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด War Room เมืองโอฆะนคร
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประธาน เปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด โดยมีตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
War room เมืองโอฆะนคร ณ วัดยางคอยเกลือ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร......

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / ธนิตา  ศิริอ่อน : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************


กลับด้านบน
Back to top