พิธีเปิด  /  การชุมนุมรอบกองไฟ

@ กิจกรรมผจญภัย   กิจกรรมบุกเบิก   กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทักษะชีวิต @

## ค่ายโอฆะนคร   ค่ายสระหลวง  ค่ายสากเหล็ก   ค่ายวังทรายพูน  ค่ายโพธิ์ประทับช้าง  ค่ายสามง่าม  ค่ายวชิรบารมี ##

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต ๑
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 14 ก.พ 61 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงาน
การจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ลูกเสือไทยรักสถาบัน มุ่งมั่นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ต่อนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธารณะ สอดคล้อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
อีกทั้งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 กำหนดให้ พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติสพป.พิจิตร เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการงานชุมนุมลูกเสือสามัญ
ลูกเสือไทยรักสถาบัน มุ่งมั่นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำปฏิญาณของลูกเสือ และส่งเสริมทักษะการอยู่ค่ายพักแรมของเหล่าลูกเสือเนตรนารี
และเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือของจังหวัดพิจิตร โดยมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ 2561 มีลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมงานชุมนุมกว่า 2,000 คน ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อ.เมือง จ.พิจิตร


พิธีบวงสรวง

การวางพานพุ่มสักการะ

พิธีมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน


การจุดเทียนชัยถวายพระพร


การแสดงวัฒนธรรม


.......................
บันทึกภาพโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต ๑

พิธีเปิด  /  การชุมนุมรอบกองไฟ

@ กิจกรรมผจญภัย   กิจกรรมบุกเบิก   กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทักษะชีวิต @

## ค่ายโอฆะนคร   ค่ายสระหลวง  ค่ายสากเหล็ก   ค่ายวังทรายพูน  ค่ายโพธิ์ประทับช้าง  ค่ายสามง่าม  ค่ายวชิรบารมี ##

กลับด้านบน